Partneri

SPECTRA Centrum Excelencie EÚ pri STU

Stredoeurópske výskumné a výcvikové stredisko sa rozrastá a rozvíja svoje výskumné aktivity založené na interdisciplinárnom výskume otázok komplexného priestorového rozvoja s dôrazom na problémy rozvoja sídelných štruktúr. Ich optimalizácia a zabezpečenie udržateľného priestorového rozvoja sú základnými predpokladmi vyváženého, ​​environmentálne únosného sociálneho a ekonomického rozvoja. Je partnerom a koordinátorom radu domácich a medzinárodných projektov s charakterom základného výskumu (5RP, 6RP, 7RP, HORIZON 2020), ako aj aplikovaného výskumu a projektov pre prax (Interreg, Danube Strategy, Visegrad fund a iné).

http://www.spectra-perseus.sk/

BIC Bratislava spol. s r.o.

Založena v r.1991, zameriava svoje aktivity na podporu inovácií, technologického transferu či rozvoja podnikania. Služby zahŕňajú podnikateľské a inovačné poradenstvo, podporu medzinárodnej spolupráce, konzultácie týkajúce sa prístupu k financiám a tiež podporu rámcových programov EÚ pre výskum, vývoj a inovácie. Poskytujú služby spojené s vyhľadaním potenciálnych zahraničných obchodných partnerov. časť aktivít je smerovaná na malé a stredné podniky, ktoré majú inovačný potenciál a rozvíjajú či už svoje produkty, alebo technológie. Sústreďuje sa však nie len na podporu firiem, ale aj na špičkové vedecké tímy, univerzity a výskumné inštitúcie. Od roku 2008 sú členmi najväčšej európskej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu Enterprise Europe Network, ktorej slovenské zastúpenie zároveň aj koordinujú.

https://www.bic.sk/

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

poskytuje poradenské a konzultačné služby v oblasti investičných zámerov a spracovania rozvojových projektov. Na slovenskom poradenskom trhu pôsobíme od roku 2010 (v širšom kontexte od r. 2004) a zaoberáme sa prioritne spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a ich implementáciou (eurofondy). Spoločnosť taktiež pôsobí v oblasti rozvoja vidieka, rozvoja podnikania, sociálneho podnikania, úspor energií, pripravuje školiace programy pre predstaviteľov samospráv, verejno-súkromných partnerstiev a tretieho sektora, realizuje školiace aktivity v rôznych oblastiach celoživotného vzdelávania ako aj v oblasti projektového manažmentu. Spoločnosť vyvíja aktivity v oblasti smart city a inovácií či poradenstva pre garantované energetické služby.

https://www.mediinvest.sk/

(f)ITcubator

(f)ITcubator je prvá nezisková organizácia pod Tatrami, ktorej snahou je vytvorenie talentovanej komunity z portfólia študentov či mladých ľudí s prepojením na odborníkov z IT oblasti. Hlavným claimom (f)ITcubatora je IT4TA3, prenesene – urob „Aj Ty“ niečo pre „Tatry“.
Privítame každého s netradičným nápadom alebo myšlienkou, ktorý si zaslúži podporu a tým pomôže napredovať podtatranskému regiónu. Popradský (f)ITcubator organizuje eventy, workshopy, diskusie na tému vzdelávania, informačných technológií, ale aj z oblasti marketingu či ako zostať FIT po fyzickej i duševnej stránke.

https://fitcubator.sk/

Energetické centrum Bratislava

založené v roku 1992. Nezávislá nezisková mimovládna organizácia. Hlavným poslaním je propagácia a podpora racionálneho využívania energie. Zameranie ECB hlavne na zvýšenie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom aj súkromnom sektore.

https://ecb.sk/